fbpx

General conditions

Artikel 1.  Definities

 1. Opdrachtnemer: Expat Group, (KvK-nummer 72301066), gevestigd en kantoorhoudende te (5014 DC) Tilburg aan het NS Plein .

Artikel 2.  De Overeenkomst

 1. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Opdrachtnemer, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting en afwijzing van alle algemene voorwaarden die Opdrachtgevers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren en dergelijke vermeld en/of ergens gedeponeerd of van toepassing verklaard. Door het enkel aanvragen van een offerte en/of verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer aanvaardt de Opdrachtgever deze Voorwaarden en ziet de Opdrachtgever daardoor uitdrukkelijk af van de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3.  De Prestatie

 1. Opdrachtnemer verricht de opdracht voor Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rust op Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Artikel 4.  Prijs en betaling

 1. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden prijzen exclusief btw.
 1. Opdrachtgever wordt een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande factuur/facturen;

Artikel 5.  Kwaliteit en klachten

 1. Opdrachtgever dient binnen dertig (30) dagen na het verrichten van de werkzaamheden én (in ieder geval) binnen veertien (14) dagen na ontvangst de factuur een beroep te doen op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.

Artikel 6.  Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand, is Opdrachtgever niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en wordt de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Artikel 7.  Industriële en intellectuele eigendom

 1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verrichte werkzaamheden, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.

Artikel 8.  Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of een derde in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst of een door Opdrachtnemer geleverde dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.


Artikel 9.  Opschorting, verrekening en ontbinding

 1. In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:
 1. indien Opdrachtgever haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.